src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/chrome.jpg” alt=”” title=”chrome” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2476″ />

Chrome son birkaç ay içerisinde kullan?c? say?s?nda büyük bir yükseli? kaydetmi?ti ama ?ubat ay?n?n istatistikleri bu de?erleri bir anda alt üst etti. Yüz binlerce kullan?c?y? bir ay içerisinde kaybeden internet taray?c?s? bu durumu az da olsa düzeltmek için yeni bir güncelleme getirdi. Yeni gelen güncelleme programa hiçbir tasar?msal veya i?levsel yenilik katmasa da önemli aç?klar? kapatt?. 25.0.1364.152 numaral? yeni güncelleme ile birlikte Google Chrome’da 10 aç?k kapat?ld?. Bunlardan 6’s? oldukça tehlikeli aç?klarken geri kalan 4’ü ise orta ve küçük dereceli aç?klar.

Google önümüzdeki günlerde kendisi bir etkinlik düzenleyecek. Pwn2Own ad? verilen bu etkinlikte hackerlar Google Chrome’un aç?klar?n? bulmaya çal??acaklar ve en iyi aç??? bulan hackera 100 bin dolarl?k para ödülü verilecek. Art?k bu güncelleme sonras?nda hackerler i?inin çok daha zor oldu?unu söylemeliyiz. Kapat?lan 10 aç?ktan dördünün ba?kalar? taraf?ndan rapor edildi?i, bu sayede rapor edenlerin 5000 dolar kazand??? da payla??lan bilgilere eklendi. Google’?n yak?n zamanda Android ve iOS i?letim sistemlerindeki Chrome sürümünü de güncelleyip olas? tehlikeleri engellemesi bekleniyor.


0 Yorumlar