• IE 11 kullanımı artıyor

    Bundan iki sene önce çok ele?tirilmesine ra?men Windows 8’le birlikte gelen IE 11, serinin en iyisi olmay? ba?ard?. Ola?anüstü güvenlik önlemleriyle tüm di?er taray?c?lar? geride...

  • Chrome’da ses algılama özelliği

    Chrome’un ?u anda geli?tirilmekte olan yeni sürümü bize büyük bir sürpriz ile gelecek. Henüz üzerinde çal??malar?n? yürüten geli?tiriciler yapt?klar? aç?klamada Chrome Beta, yani Chrome’un yeni...

  • En büyük Chrome!

    StatCounter taraf?ndan yap?lan ara?t?rmaya göre Chrom’un pay? May?s ay?nda yüzde 32.76’ya yükseldi. ?nternet Explorer ise yüzde 31.94’te kald?. Birkaç y?l öncesine kadar internet dünyas?n?n en...