src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/xbox.jpg” alt=”” title=”xbox” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2473″ />

Sony 2 hafta önce mükemmel bir etkinlikle PS4’ün ç?k???n? yak?n bir tarihte yapaca??n? aç?klam??t?. Konsola dair küçük bilgiler veren Sony tasar?m? göstermezken cihaz?n yine ço?u bilgisini de kendine saklad?. Bundan sonra Microsoft’tan bir haber beklenirken o da geldi gibi gözüküyor. Microsoft’a yak?n bilgiler veren CVG, firman?n E3 Fuar?’ndan önce kendine özel bir etkinlik düzenleyerek Xbox’? tan?taca??n? iddia etti. Yeni Xbox hakk?nda ?u ana kadar dedikodulardan öne geçilemedi, resmi aç?klaman?n nas?l olaca?? ya da tasar?m?n ne olaca??na dair elimizde hiçbir bilgi bulunmuyor.

Ayr?ca geçti?imiz gün ad?n? aç?klamayan bir Sony yetkilisi, Microsoft’un Sony’ye cevab?n? Nisan ay? içerisinde verece?ini belirtmi?ti, bu da i?bu iddiay? daha dayanakl? hale getiriyor. Microsoft’un çal??ma halinde oldu?u bir firma geçti?imiz aylarda XboxEvents.com adl? domaini sat?n alm??t?, bu da iddiay? do?rulayan son ipucu. Sony halen konsolunu tamamen tan?tmam??ken Microsoft’un böyle bir ata?a kalkmas? Sony’nin planlar?n? da alt üst edebilir. Nisan ay?nda gerçekle?ebilecek olan etkinli?i bekleme durumunday?z. ?smi de beklenilen gibi olacakt?r.


0 Yorumlar