cpu-z

Bilgisayarda donan?m ile ilgili olanlar taraf?ndan mutlaka kullan?lan uygulama CPU-Z art?k Android üzerinde de çal???r durumda. ??lemcinin tüm bilgilerini, anl?k verilerini bize gösteren CPU-Z’yi a?a??da vermi? oldu?umuz linkten ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Google PlayStore’a geç dü?tü?ünü söyleyebilece?imiz uygulama PC’deki versiyonunda yer alan neredeyse her özelli?i Android’de de kullan?c?lara sunuyor. Android’in aç?k kaynak kodlu bir i?letim sistemi olmas? PC’deki gibi mobilde de overclock yapmaya izin veriyor, o yüzden art?k bu i?lemler daha sa?l?kl? yap?lacak. Ve dü?ük segmentte bir telefon ald?ysan?z overclock ile güçlendirebilirsiniz.

CPU-Z Android versiyonu oldukça detayl? yap?land?r?lm??, be? farkl? sekmede i?lemciyle ilgili tüm bilgiler yer al?rken grafik i?lemcinin özellikleri ve verilerine de ula?abiliyorsunuz. SOC, SYSTEM, BATTERY, SENSORS bizim i?imize yarayacak olan sekmeler, özellikle SoC ve System’le i?imiz olacak. Son bölüm olan About bölümünde ise telefonunuzun ana bilgilerini görebilirsiniz, seri numaras? da dahil. Laflar?m?z? daha fazla uzatmay?p CPU-Z’nin indirme linklerini sizlere sunal?m; PC sürümüyle birlikte.

CPU-Z indir Android
CPU-Z indir PC


0 Yorumlar