src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/microsoft_app-300×168.jpg” alt=”microsoft_app” width=”300″ height=”168″ class=”alignnone size-medium wp-image-3311″ />

Windows Phone 8 ç?k???n? Nokia’n?n Lumia serisiyle birlikte çok iyi gerçekle?mi?ti. Aylard?r pazar pay?n? yükselten i?letim sistemi maalesef son 2 ayd?r bir dü?ü? içerisinde ve Microsoft da buna engel olmak için uygulamalar üzerinden kozunu oynayacak. ?u anda en az uygulamaya sahip olan Store’u kullan?c?lar?na sunan Windows Phone, bu ay içinde uygulama geli?tirecek olan ki?ilere para ödülü verecek. Bir bak?ma te?vik primi olarak adland?rabilece?imiz bu uygulamayla birlikte hangi uygulamay? geli?tirirseniz geli?tirin 100 dolar ödeme alacaks?n?z.

Uluslararas? haber kaynaklar?ndan gelen bilgilere göre Microsoft ?u ana kadar Store’una yüklenen popüler uygulamalar için geli?tiricilere 100 bin dolar ödeme yapm??. ??lerini genellikle Nokia ortakl???yla sürdüren firman?n her sene 250 milyon dolar onlardan alaca??n? varsayarsak uygulama konusuna daha fazla yat?r?m yapabilece?ini söyleyebiliriz. Microsoft’un i?letim sisteminin çok iyi oldu?u kesin, ama kullan?c?lar?n istedi?i uygulamalar olmad?kça tutulam?yor. O yüzden Windows Phone 8 ad?na son zamanlarda fazlas?yla yeni uygulamayla kar??la?abiliriz. Tabi Pinterest ve Instagram gibi en ünlü uygulamalar? bile bar?nd?rmayan bir uygulama ma?azas?na sahip olan sistemi daha fazla ne kadar övebiliriz bilmiyoruz.


0 Yorumlar