src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/dailymotion.jpg” alt=”dailymotion” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4617″ />

Ülkemiz ?u andaki devlet yönetimiyle birlikte içe kapanmaya devam ediyor. Daha önce YouTube gibi dünyna?n en büyük video payla??m sitesi Atatürk’e ele?tirilerin ve a?a??lay?c? videolar?n bulundu?u gerekçesiyle engellenmi?ti. ?imdi ise DailyMotion’a eri?im sa?lanam?yor. Sadece TTNET sunucular?ndan ula??lamayan sitenin neden engellendi?i hakk?nda bir bilgi verilmi? de?il; ancak sadece TTNET taraf?ndan eri?ime kapanm?? olmas? kafalar? kar??t?rm?yor de?il.

Ancak eri?im engeli, ?u ana kadar sadece TTNet ile s?n?rl? kalm?? durumda. Uygulama nedense, halen di?er servis sa?lay?c?lar? etkilemi? durumda de?il. Haber yay?na haz?rlan?rken, yani engellemenin üzerinden 12 saatten fazla zaman geçmi?ken, Turkcell ve Vodafone 3G üzerinden, Turkcell Superonline fiber hatlar? üzerinden, siteye rahatl?kla eri?ilebiliyordu.

TTNet kullan?c?lar? ise, ünlü YouTube yasa??m?zdan kalan al??kanl?kla, DNS de?i?tirerek Dailymotion’a eri?ebiliyor.

K?sacas? Türkiye interneti, belki de gelmi? geçmi? en garip eri?im engelleme ile kar?? kar??ya. Henüz tebli?in di?er internet sa?lay?c?lara ula?mad??? ve bu yüzden TTNet d???nda bir sa?lay?c?n?n engelleme için ad?m atmad??? konu?uluyor. Ancak aradan geçen zamana bak?l?rsa, bu i?te bir gariplik oldu?u kesin…

Bakal?m bu devirde bile, halen ya?amaya devam etti?imiz eri?im engellemeler, bize daha neler gösterecek…


0 Yorumlar