src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/DDR4.jpg” alt=”DDR4″ width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4535″ />

?u anda en fazla DDR3 sistemli RAM’leri kullanabiliyoruz, ancak Intel sene ba??nda verdi?i sözü tutacak gibi gözüküyor. DDR4 RAM’lerin sat??a sunulmas?na çok az bir zaman kald?. Bu RAM serisi ile birlikte ana kart? sa?lam olan bilgisayarlar?n tek slotuna 16 GB’l?k RAM tak?labilecek, bu da s?radan bir bilgisayarda bile 32 GB RAM bulundurma ?ans?n? bizlere sunacak.

Sene ba??ndaki Intel Developer Forum’da duyurulan DDR4 standard? nihayet piyasaya ç?k?yor. “Yeni nesil haf?za” olarak tan?mlanan DDR4’ler, 2013’ün sonunda piyasada olacak. Bu da, Aral?k ay?n?n DDR4’ün ç?k?? ay? olaca??n? gösteriyor. Yüksek yo?unluklu haf?za modüllerinin kullan?lmas? ile PC’lerde tek slota 16 GB RAM takmak mümkün olacak. Bu geli?me ayn? zamanda 64 bit i?letim sistemlerinin önündeki haf?za k?s?t?n? da kald?racak. Pek çok ana kart?n en az 2 haf?za slotu ile geldi?ini dü?ünürsek, 32 GB RAM’l? PC’lerin önü aç?lacak.

3D modellemeler, video düzenleme ve elbette PC oyuncular? için bu geni? kapasite çok daha h?zl? i?lem yapmak anlam?na geliyor. Fakat elbette her yeni teknolojide oldu?u gibi, DDR4’lerin de ilk a?amada cüzdan dostu olmayaca??n? tahmin etmek zor de?il.

2.1 GHz h?z?ndaki RAM’ler, uygulamalar?n çok daha h?zl? yüklenmesi anlam?na gelecek. Böylece i?lemcilerin bilgisayar? h?zland?r?rken tak?ld?klar? ?i?e a?z? noktas? olan RAM h?z? problemi a??lm?? olacak.

Ayr?ca dev veri merkezlerine sahip i?letmeler de DDR4’ü çok sevecek zira DDR3 1.5 Volt enerji kullan?rken DDR4, 1.2 Volt enerji kullanacak. Bu evdeki ki?isel bilgisayar?m?z için çok büyük bir fark de?il ancak binlerce RAM modülü kullanmak zorunda olan veri merkezleri için ciddi bir enerji tasarrufu anlam?na gelecek.

Elbette yeni RAM modüllerini eski ana kartlara takmak mümkün olmayacak. Bu yüzden, yeni DDR4 RAM’ler ancak 2014’te piyasaya ç?kacak yeni anakartlarla çal??acak.


0 Yorumlar