src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/lg.jpg” alt=”lg” width=”450″ height=”280″ class=”alignnone size-full wp-image-4539″ />

?lk ç?kard??? ak?ll? telefondan itibaren neredeyse hiçbir cep telefonu kullan?c?lar taraf?ndan be?enilmeyen LG art?k pes etmeye yak?n. ?lk olarak Incite adl? telefonla piyasaya girerek sadece Amerika’da sat?? yapan LG bu telefondan çok kötü yorumlar alm??t?, ancak ard?ndan biraz daha toplad???n? söyleyebiliriz. Yine de son ç?ka telefonlar bile LG’nin bu aç???n? kapatacak gibi gözükmüyor.

Son olarak piyasaya Google için Nexus 5’i ve LG G2 modelini süren firma, de?i?ik tasar?m?yla ilgi çeken LG G Flex’i de haz?rlamas?na ra?men geli?melerden pek de mutlu de?il gibi görünüyor.

Güney Kore’de ç?kan haberlere göre LG yava? yava? oda??n? ak?ll? telefonlardan çekmeye haz?rlan?yor. Aç?kcas? firman?n bugüne kadar katetti?i yola bak?lacak olursa bunun üzücü bir haber oldu?unu söyleyebiliriz.

Haberler LG’nin ak?ll? telefonlardan televizyon sektörüne do?ru kayaca?? yönünde. Hatta LG’nin Ba?kan Yard?mc?s? Koo Bon-joon’un aç?klamalar? da bunu kan?tlar nitleikte. Bon-joon ak?ll? telefonlar?n uzun vadede çok önemli bir endüstri oldu?unu fakat k?sa vadede LG’nin daha sakin kalarak, iyi gittikleri sektöre yönelmeleri gerekti?ini belirtmi?.

?u anda LG’nin ak?ll? telefon bölümünde i?ten ç?karmalara ba?lay?p ba?lamayaca?? ise bilinmiyor. Tahminler Ar-Ge departman?na dokunulmayaca?? ama en az?ndan destek biriminden baz?lar?n?n i?siz kalaca?? yönünde.

Son olarak LG’nin ak?ll? telefon piyasas?ndan tamamen çekilmedi?ini de hat?rlatal?m. Sadece ak?ll? telefonlara olan ilgilerini biraz azaltacaklar gibi görünüyor.


0 Yorumlar