Laptop kullan?c?lar? bilgisayarlar? ?arj ederken tam olarak doldurmamal?d?r. Pilin tam doldurulmas? o pilin ömrünü büyük ölçüde azalt?r. Hatta bu olay? engellemek ve ?ikayet almamak için bilgisayar üreticileri özel olarak programlar geli?tirmi?tir. Samsung ve Toshiba bu ?irketlerin ba??nda geliyor.

Tabi ki yüksek i?lemci ve sabit disk de?erleri daha fazla pil kullan?m? gerektiriyor ve pilin kullan?m süresini minimuma indiriyor. Asl?nda hepimiz bu olay? biliyoruz. Ve ço?u kullan?c? bilgisayar? kullan?rken ya ekran?n parlakl???n? k?sar ya wi-fi’y? ya da bluetooth’u kapar. Ama bunun için üretilen programlar bunlar? yapman?za da gerek b?rakmayacak. Firmalar taraf?ndan özel üretilen programlar? firman?n resmi sitesinden bulabilirsiniz. Bu program pilinizi yüzde 80 derecesine kadar dolduruyor.


0 Yorumlar