Cep telefonlar?n?n insan sa?l???na olan zararl? etkilerini bilmeyen kalmad?. Gözümüz kula??m?z olan bu telefonlar?n sa?l??a olan etkileri hergün yeni bir tart??may? beraberinde getirirken telefon üreticileri de olaya farkl? bir aç?dan yakla?may? tercih etmeye ba?lad?.

Firmalar mobil cihazlardan doktor yaratma üzerinde çal???yor. Mevcut projeler doktorunuza bilgilerini iletmekle me?gulken FCC ad? verilen bir proje yeni bir sistemin çal??mas?na olanak sa?layacak.

Bu cihaz, ak?ll? telefonlarda bulunan manyetik alan sayesinde kalbinizin ve organlar?n?z?n incelenmesini sa?l?yor. Herhangi bir sorun gördü?ünde ise telefonun kullan?c?s?n? uyararak ön bilgilendirme yap?yor.

Cihaz?n do?ru çal???p çal??mad??? ise hala tart??ma konusu.


0 Yorumlar