2005 y?l?nda hayat?m?za giren ve ç?kmaya da pek niyeti olmayan Youtube bugün 7. ya??n? kutluyor. Özellikle Google taraf?ndan sat?n al?nd?ktan sonra h?zla dünyaya yay?lan Youtube’un bu popülerli?ini rakamlarla da aç?klamak mümkün. Öyle ki, siteye dakikada 72 saatlik video yükleniyor. Geçen y?l bu rakam?n 48 oldu?unu söylemekte fayda var. Bunun yan?nda Youtube 800 milyon kullan?c? taraf?ndan kullan?l?yor ve ayda yakla??k 3 milyar saatlik video görüntüleniyor.

Youtube 7. y?l? ?erefine geçmi?ten bugüne kadarki maceras?n? anlatan bir de video yay?nlad?.


0 Yorumlar