src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/dokunmatik_ekranli_laptop-300×205.jpg” alt=”dokunmatik_ekranli_laptop” width=”300″ height=”205″ class=”alignnone size-medium wp-image-3044″ />

Piyasada yava? yava? yer almaya ba?layan dokunmatik ekranl? laptoplar, yani ultrabooklar gelecekte varl???n? daha da art?racak. Mobil sektör ne kadar h?zl? geli?ip PC’lerin sonunu yava? yava? getirdi?ini gösterse de bu durum dizüstü bilgisayarlar?n da i?ine yarayacak gibi gözüküyor. Ak?ll? cep telefonlar? ve tablet sat??lar? ?u anda dünyan?n en büyük pazarlar?ndan biri, ama dokunmatik ekranl? laptop da 2016 y?l?nda oldukça popüler bir hale gelecek. Yap?lan ara?t?rmalar ve ortalama istatistiklere göre 2016 y?l?nda dünyadaki her dizüstü bilgisayardan birisi dokunmatik ekranl? laptop, yani ultrabook olacak.

CNet taraf?ndan yap?lan bu ara?t?rma oldukça gerçekçi gözüküyor. Dokunmatik ekran geride b?rakt???m?z Mac OS, Windows 7 ve XP gibi i?letim sistemlerinde hiç kullan??l? de?ilken ?imdi bu kadar kolay kullan?lmas?n?n tek nedeni Windows 8. Metro arayüzüyle birlikte keskin hatlara sahip olan ikonlar dokunmatik kullan?m?n? kolayla?t?r?yor. Ayr?ca ultrabooklar?n dokunmatik ekran?n yan?nda bir klavyeye de sahip oldu?unu belirtelim; yak?nda bu klavyelerin harici olaca?? iddia edilse de. Üretim maliyetleri ve kullan?c?lara sunulan fiyat? her geçen gün dü?en dokunmatik ekranl? laptop sektörü anla??ld??? gibi önümüzdeki dönemde al?p ba??n? gidecek.


0 Yorumlar