opera_ice

Opera taraf?ndan Android’e özel olarak geli?tirilmekte olan yeni taray?c? Opera Ice uzun süredir beta sürümde denenme a?amas?ndayd?. Birkaç ayd?r bu durum böyle devam ederken dün yay?mlanan indirme linkiyle birlikte Opera Ice art?k tam sürüme geçi? yapt?, siz de a?a??da vermi? oldu?umuz linkten Opera Ice Android için tam sürümünü indirebilirsiniz. WebKit motoru ile geli?tirilmi? olan Opera Ice, Opera’n?n mobil versiyonuna göre daha iyi performans sa?l?yor, hiç de?ilse yap?lan aç?klamalar bu yönde. Uygulama aç?l??? daha h?zl? olan Opera Ice ayn? zamanda geli?mi? önbellek sistemiyle birlikte web sayfalar?n? da daha h?zl? aç?yor.

Google PlayStore’da yerini alm?? olan Opera Ice’? ?u anda ücretsiz olarak indirebilir, mobil cihazlar?n?z üzerinden internette h?zl? dola?man?n keyfini ç?karabilirsiniz. Bir gecede uygulama hakk?nda gelen yorumlar asl?nda kafa kar??t?r?yor. Büyük ço?unluk uygulamadan memnunken baz?lar? da eski uygulaman?n yenisine göre daha iyi oldu?unu savunuyor. H?zl? Eri?im gibi can al?c? bir özelli?i de sistemin eklemi? olan Opera Ice’?n Android sürümünü a?a??dan indirebilirsiniz.

Opera Ice indir Android


0 Yorumlar