office_365

Office 365’le birlikte internete ba?lan?labilen her yerden Office programlar? kullanma ?ans? tan?yan Microsoft bu hizmetini art?r?yor. Office 365 nedir sorusu halen sorulmaktayken internet üzerinden tüm Office uygulamalar?n? kullanabilece?iniz bir platform oldu?unu belirtelim. Bilgisayar?n yan? s?ra ak?ll? telefon ve tabletlerden de kullan?labilen bu çoklu uygulama i?lerini bulut sistemi ile hallediyor, yani yapt???n?z i?lemler s?ras?nda cihaza?n i?lemcisine neredeyse hiç güç yüklenmiyor. Ayr?ca Office 365 üzerinden ba?kalar?yla videolu görü?me de yapabiliyorsunuz. E?er ofis d???ndaysan?z ve acil toplant? yapman?z gerekiyorsa bu uygulama tam size göre!

Microsoft bu paketleri ?irkete uygun olarak farkl? seçenekler ile sunarken siz de a?a??da vermi? oldu?umuz linke t?klay?p ya da telefou aray?p Microsoft Office 365 hakk?nda daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Uygulaman?n bir ?irkete sa?layaca?? yararlar? anlatman?n, detayland?rman?n pek de manas? yok. Microsoft Office’in bilgisayar?n?zda kulland???n?z modelinde hangi özellikler varsa internet üzerinde basit bir arayüzle sunulmu? ?ekilde kar??m?zda. Dakikalar içinde kurulumu gerçekle?tirilen Office 365 size özel sunucu ?art? da sunmuyor, Microsoft’un bulutundan yararlan?yor.

Office 365 sitesi

444 9 365


0 Yorumlar