src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/cloud-storage-300×203.jpg” alt=”” title=”cloud-storage” width=”300″ height=”203″ class=”alignnone size-medium wp-image-1674″ />

?imdi öyle gerekli bir konuya de?inece?iz ki gerçekten s?k? dinlenilmesi gereken bir yaz? olacak. Dosyalar?m?z, foto?raflar?m?z, ?ark?lar?m?z ve videolar?m?z?n de?erini genelde onlar? yanl??l?kla ya da zorunlu olarak kaybettikten sonra anl?yoruz. Ama önceden planlar?m?z? yaparsak, önlemlerimizi al?rsak bu can s?k?c? durumdan kurtulabiliriz. Herkesin arzular?na göre depolama birimi ?u an için bulunuyor.

Ki?isel dosyalar? saklaman?n en pratik yolu harici disklerdir. Oldukça kullan??l? olan bu cihazlar?n tek kötü yan? ise haf?zalar?n?n s?n?rl? olmas? ve çal?nma ihtimallerinin yüksek olmas?. ?nternette depolamak isterseniz y?ll?k veya ayl?k bir ücret ödemek zorundas?n?z. Ald???n?z pakete göre belli alan?n?z da olacakt?r. Ama bunun da dezavantaj? dosyalar?n?za eri?mek için iyi bir internet ba?lant?s?na sahip olman?z gerekmesidir. Son kalan seçenek ise cd ve dvdler. Y?llard?r kullan?lan bu cihazlar hem maddi durum bak?m?ndan uygun hem de saklamas? kolayd?r. Tek kötü yan? ise küçük bir çizikte ço?u verilerinizi kaybedecek olman?zd?r.


0 Yorumlar