Evde mükemmel h?zda bir internetiniz var. Ancak siz gündüzleri i?te oldu?unuz için download’a o kadar zaman ay?ram?yorsunuz. Bu konuda art?k üzülmeye gerek yok. Çünkü a?a??daki haber, download’suz yapamam diyen kullan?c?lar için bire bir.

Yetkililerin telif haklar?n? koruma ve kollama çabalar?n?n çok da etkili olmad???n? söylesek muhtemelen yan?lm?? olmay?z. Bu durumu kan?tlayan bir haber de Torrent’den geldi. Torrent uzmanlar?, dünyada en çok kullan?lan sistemlerden olan BitTorrent’in yeni sürümünü geli?tirmek için kollar? s?vad?. Geli?tirilen projeyle, uzaktan kontrollü de?il, ciddi bir torrent indirme uygulamas?yla ba? ba?a kalacaks?n?z.

 

 


0 Yorumlar