Samsung LCD üretiminden etti?i 700 milyon dolar zarar yüzünden LCD üretiminden çekilece?ini aç?klad?. Firma elindeki kaynaklarla OLED dünyas?na girmeye haz?rlan?yor.

Yönetim Kurulu’nun ald??? kararla 1. Nisan’dan itibaren LCD üretimleri Samsung Display Company Ltd. adl? bir ?irket taraf?ndan yap?lacak. Bu karar?n al?nmas?nda LCD’ye olan talepteki azalma ve beraberinde gelen kâr marj?ndaki dü?ü?ün önemli rolü var.

Samsung’un üretmeyi planlad??? OLED ekranlar gelece?in teknolojisi olarak yorumlan?yor.

 


0 Yorumlar