• iOS 6.1 Beta 4 indir

  iOS bir yandan ?u anda sürümde olan versiyonunu güncellerken bir di?er yandan da önümüzdeki sürümlerinin denemesini gerçekle?tiriyor. Bugün sabah saatlerinde iOs 6.0.2’yi duyuran Apple, ayn?...

 • Firefox OS Simulator indir

  Mozilla, kendi üretti?i i?letim sistemi için ilk geli?tirdi?i program?n beta sürümünü aylar öncesinden bizlerle tan??t?rm??t?. ?imdi ise program?n tam sürümü indirime aç?ld?. Mozilla Firefox OS...

 • Snapseed iOS indir

  Instagram’?n alan?ndaki tek rakibi olarak gösterilen Snapseed geçti?imiz ay içerisinde Google taraf?ndan sat?n al?nm??t?. O günden itibaren uygulama üzerindeki çal??malar?n? yürüten Google bugün olaya son...

 • YouTube iPad uygulaması indir

  Apple ile Google aras?ndaki k?yas?ya sava? devam ediyor. Yeni i?letim sistemi iOS 6’da neredeyse hiçbir Google uygulamas?na izin vermeyen Apple, Youtube’u da kapay?p bizim videolara...

 • Yeni Facebook Messenger indir

  Facebook Messenger’dan yeni bir devrim daha geliyor. TElefonlara smsssiz mesajla?ma ?ans? tan?yan ilk programlardan olan Facebook Messenger, art?k WhatsApp gibi olabilir. Son zamanlarda ortada dola?an...

 • iTunes 11 indir

  iTunes’?n yeni versiyonunun gelece?i iPhone 5’in lansman?nda bizlere söylenmi?ti ama durum hakk?nda kesin bir tarih verilmemi?ti. Bu tarih spekülasyonlar? sürerken Apple’dan sessiz sedas?z bir hareket...

 • Vimeo iOS indir

  ?nternet üzerinden video izleme ?ans? tan?yan YouTube’dan bir ba?ka ünlü olan sistem ise ço?unuzun da bildi?i gibi Vimeo’dur. Oldukça büyük bir çevreye hitap eden video...

 • Windows 8 WinZip indir

  Bilgisayar tarihinin en eski s?k??t?rma programlar?ndan olan WinZip, Windows 8 üzerinde de bir ilki gerçekle?tirerek sistem üzerindeki ilk s?k??t?rma program? oldu. WinRar’dan önce davranan WinZip’in...

 • Windows 7 IE 10 indir

  Windows 7 için Internet Explorer 10’un gelip gelmeyece?i uzun süredir internet haberlerimizi me?gul etmekteydi. Bu konu hakk?nda bizleri ayd?nlatan aç?klama sonunda Microsoft’tan geldi. ?lk zamanlarda...