src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/10/LG-AKA.jpg” alt=”LG AKA” width=”580″ height=”330″ class=”alignnone size-full wp-image-6142″ />

?u anda gerçekle?mekte olan World IT Show 2014’te LG yine dikkatleri üzerine çekmeyi ba?ard?. Son zamanlarda ilginç tasar?mlar ve ekstra özelliklerle telefon geli?tiren marka ?imdi de duygusal bir telefon tan?tt?. LG AKA ad?ndaki yeni modelin tan?t?m?nda “ki?iye özel” ve “özelle?tirilebilir” sloganlar? kullan?l?rken arka yüzde yer alan ve durumunuza göre gözlerini k?san sistem telefonun “duygusal sisteminden” ufak ipuçlar? veriyor.

Daha önce kar??m?za bolca ç?kan “özelle?tirilebilir” özelli?i tahmin edece?iniz üzere de?i?tirilebilir kapak tasar?mlar?ndan ibaret. As?l ilgi çekici olan ?ey ise LG AKA ak?ll? telefonun duygusal reaksiyonlara sahip olacak olmas?. Hareketli animasyon olan gözler, de?i?tirilebilir özel kapaklar?n üst taraf?nda yer alacak ve farkl? duygular? temsil edecek!

LG’ye göre kullan?d???n?z uygulama, dinledi?iniz müzik gibi içerikler telefon taraf?ndan alg?lanarak kullan?c?s?na duygusal bildirimde bulunacak. Bu duygular ise animasyonlu gözler üzerinden gerçekle?ecek. LG AKA ak?ll? telefon Güney Kore’de Kas?m ay? içerisinde sat??a ç?kacak ve muhtemelen Bat? pazar?na u?ramay? tercih etmeyecek. World IT Show etkinli?indeki tepkiler ise cihaz?n hem ilgi çekici, hem de ürkütücü oldu?u ?eklinde.


0 Yorumlar