src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/10/google.jpg” alt=”google” width=”600″ height=”365″ class=”alignnone size-full wp-image-6136″ />

Yeni nesil internet ba?lant?s? üzerine olan çal??malar?n? Amerika merkezli sürdürmeye devam eden Google, bu aralar yeni bir projeye de start vermi? gibi gözüküyor. Zaten Amerika’n?n belli ba?l? bölgelerine fiber internet götüren Google, ?imdi bu alanda bir devrim yapmaya haz?rlan?yor. ?nternete s?zd?r?lan bilgilere göre Google, fiber ba?lant?y? kablosuz hale getirecek modem ile pc aras?nda aç?lan arayla birlikte yava?layan ba?lant? h?z?na da bir çare bulacak.

Raporlara göre Google’?n FFC’ye yapt??? ba?vuruda 5.8 GHz frekans?, 24.2 GHz frekans? ve 71-76 GHz ile 81-86 GHz dalga boylar? üzerinden kablosuz fiber internet deste?i üzerinde çal??t??? görülüyor. Günümüzdeki standart Wi-Fi ba?lant? deste?i 2.4 GHz ve 5 GHz ?eklinde. K?sacas? Google kurallar? y?kman?n pe?inde!

Günümüz ba?lant? protokollerinde frekans baz? yükseldikçe ba?lant? h?z? da yükseliyor. Pek tabii bunun bir de handikab? var. Örne?in 2.4 GHz’den h?zl? olan 5 GHz Wi-Fi ba?lant?s? çok daha k?sa mesafe deste?ine sahip. Milimetrik dalga boylar?na ula??ld???nda saniyede 1(‘in üzerinde) Gigabit h?z?na eri?ilirken, ba?lant?n?n sa?l?kl? olmas? için mesafenin yak?n tutulmas? gerekiyor, zira bu sinyaller duvarlar? kolayca a?am?yor.

Google’?n ?imdilik neyin pe?inde oldu?u bilinmiyor ancak tahminler s?radan bir test ya da belirli bölgelere ula?t?r?lmak üzere çal??malar? yürütülen ultra h?zl? ba?lant?dan yana i?liyor. Bir ba?ka olas?l?k ise uzun süredir hakk?nda söylentiler dola?an Google’?n kendine özel kablosuz a? sistemi!


0 Yorumlar