Xbox One

Geride b?rakt???m?z sene tan?t?lan ve ilk sene içerisinde PlayStation 4’ün gölgesinde kalmaya maruz olan Xbox One, aradan zaman geçtikçe sat??lar?nda h?zlanmaya devam ediyor. Microsoft’un kan kaybetmesindeki en büyük etken olarak PlayStation’?n yüzek FPS’de oyunlar oynamaya izin vermesi gösteriliyordu. Hem PS 4’ün hem de Xbox One’?n sat??lar? ?u anda ülkemizde de bulunurken Xbox One’?n son çeyrekte sat??lar?n? yüzde 102 oran?nda art?rd???n? belirtelim.

Sat??lar %102 artt?

Koydu?u kurallardan inat etmeyerek taviz vermesi Xbox One sat??lar?na da olumlu yans?d?. Microsoft’tan yap?lan aç?klamada Xbox One’?n son çeyrekte %102’l?k bir art??la 2.4 milyon adet da??t?ld??? aç?kland?. Microsoft’un bu alandaki geliri ise %47 artarak 10.96 milyar dolara ula?t?. Tabi bu rakamlar?n içerisinde Xbox 360 aksesuarlar? ve oyunlar? da bulunuyor.

?unu da dip not olarak belirtelim. Microsoft, Sony gibi son al?c?ya ula?an ürünleri de?il, ma?azalara ula?an ürünleri rakamland?r?yor. Yani ma?azalara da??t?lan 2.4 milyon Xbox One aras?nda kaç konsolun son al?c?ya ula?t??? bilgisi payla??lmam??. Bu say?n?n bir önceki çeyre?e oranla bu kadar fazla olmas?nda, Microsoft’un Xbox One’? yeni ülkelerde de sat??a sunmu? olmas?n?n da büyük bir etkeni oldu?u unutulmamal?d?r.


0 Yorumlar