e-devlet

Ülkemiz bakanlar? taraf?ndan yap?lan aç?klamalar tüm devlet sistemlerinin yava? yava? internet ortam?na ta??nd???n? gösteriyor. Bu i?lemler e-devlet üzerinden gerçekle?tiriliyor ve kullan?m say?s?nda da gittikçe bir at?? söz konusu. PTT taraf?ndan al?nan e-devlet ?ifresinin say?s? 15 milyona kadar ula?t?, yani halk?m?z?n dörtte birlik bölümü devlet i?lerini internet üzerinden halletmeye ba?lad?. 700’den fazla hizmet sunan devlet, e-devlet ?ifresini PTT’lerden 1 liral?k ücretle sunuyor. TC kimlik numaran?z ve ald???n?z ?ifre ile Turkiye.gov.tr’den ana sisteme giri? yapabiliyorsunuz. Bunun yan? s?ra di?er özel sistemler için de giri? yapabildi?iniz siteler mevcut, k?sacas? devlet tüm i?lemlerini TC kimlik numaran?z ve tek bir ?ifreniz ile gerçekle?tirmek için çok iyi bir i?in alt?na elini koydu.

E-devlet üzerinden organ nakli bile sorgulanabiliyor, yani hizmetler o kadar derinlere indirildi. Peki e-devlet nedir, tam tan?m? nedir? ?lk olarak 2008 y?l?nda hizmete sokulan bu sistem kamu kurulu?lar?n?n ?ubeler ve bölge müdürlüklerinde verilen hizmetlerini internet üzerinden yapmam?z? sa?l?yor. Böylelikle ne kuyruk bekliyoruz ne de fazladan ücret vermi? oluyoruz. Ücretli hizmetler için de bankamatik kullanabiliyorsunuz. A?a??da e-devlet üzerinden almakta oldu?unuz ba?l?ca hizmetlerin listesini vermi? bulunuyoruz.

E-devlet hizmetleri

· Sicil kayd? sorgulama
· Mobil hat sorgulamas?
· Tüketici ?ikayeti
· ??sizlik ödene?i ba?vurusu
· ?? ba?vurusu, SGK dökümü
· Tapu beyan?
· Araç muayene randevu kayd?
· Burs, yurt, ö?renim ve katk? kredisi ba?vurusu
· Yurtd???ndan getirilen cep telefonlar?n?n kayd?
· Ehliyet ceza puan? sorgulamas?
· Vergi borcu sorgulamas?
· Garanti belgesi sorgulamas?
· S?nav yeri ve sonucu sorgulamas?
· PTT gönderi takibi
· Organ nakli bilgisi


0 Yorumlar