yandex_universite

Ülkemiz internetine ve teknoloji sektörüne çok büyük yat?r?mlar yapmakta olan Yandex’ten bir servis daha geldi. Üniversite s?navlar?n?n sonuçlar?n?n aç?kland??? bu dönemde Yandex Üniversite servisini kullan?c?lara sundu. uni.yandex.com adresinde giri? yapabilece?iniz üniversite rehberi hem alan tercihlerinde hem de üniversite bilgilerinde fazlas?yla bilgi sunuyor. Sistem Türkiye’de yer alan tüm üniversitelerin detayl? tan?t?m?n? içerirken bu konuda üniversitelerin direkt olarak kendileriyle çal??t?lar, yani internette yer alan yalan yanl?? bilgilerle de?il. Ayr?ca Yandex Üniversite Rehberi üzerinde detayl? aramalar da gerçekle?tirebiliyorsunuz. Bu aramalar Bölüm, ?ehir, üniversite, puan türü ve ba?ar? s?ras? gibi filtrelerle kullan?c?ya sunulurken s?ralama opsiyonlar? da yine sistem içinde yer alan ba?ka bir kullan??l? özellik.

Yandex Üniversite’de her üniversitenin detayl? bilgiler, her taraf?n?n foto?raf? ve sahip oldu?u, lisans sa?lad??? bölümler yer al?rken ileti?im bilgileri ve konumu da görsellerle belirtilmi?. Yandex yöneticileri sistemin nas?l kullan?ld???na dair bir rehberi bizlere sunmu? de?il ama a?a??da vermi? oldu?umuz linke girdi?iniz taktir de sizin de kullan?mda pek zorluk çekece?inizi dü?ünmüyoruz. Ayr?ca Yandex’in servislerinde bu kadar derinlere inmesi de ilgi çekiyor. Google’da böyle bir sistem uluslararas? mecrada bile yer almazken ülkemiz ö?rencilerinin art?k i?inin daha da kolayla?aca??n? söyleyebiliriz. ??te sistemin adresi.

Yandex Üniversite Rehberi


0 Yorumlar