src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/rGames-300×183.jpg” alt=”” title=”rGames” width=”300″ height=”183″ class=”alignnone size-medium wp-image-2755″ />

Bu sene de Amerika’n?n en kötü firmas? seçilen EA Games bu ald??? darbeyle baya?? sars?lm?? olmal? ki birkaç oyun daha kapatmaya karar verdi. EA ve Maxis’ten gelen aç?klamaya göre ?irketin Facebook üzerinde yer alan ve son zamanlarda oldukça ilgi kaybeden 3 oyunu oyuncular ile vedala??yor. ?ki kez üst üste Amerika’n?n en kötü oyun ?irketi seçilen EA, genelde üretti?i yar?? oyunlar? ile ba?ar? sa?l?yor. ?ans?n? sürekli olarak ba?ka kulvarlarda da deneyen oyun firmas? sürekli ba?ar?s?zl?kla ayr?lsa da buna doymam?? gibi gözüküyor. Facebook’u da deneyen EA Games yine ayr? bir hüsran ya?ad?.

EA taraf?ndan yap?lan aç?klamaya göre Facebook üzerinde yer alan The Sims Social, SimCity Social ve Pet Society kapanacak. Bu kapanma içerisinde oyuna ödeme yapan hiçbir kullan?c?ya geri ödeme gerçekle?tirilmeyecek. Oyunlar?n ne zaman kapat?laca??n? söyleyecek olursak bu tarih için 14 Haziran’?n aç?kland???n? söyleyebiliriz. Daha önceki dönemde de birçok oyununu kapatmak zorunda kalan EA’in Zynga ile birlikte ufaktan dü?ü?e geçti?ini söylersek pek de yan?lm?? olmay?z. Facebook art?k oyunlar için iyi bir platform olmaktan ç?k?yor.


0 Yorumlar