src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/google_Eric-Schmidt-300×187.jpg” alt=”” title=”google_Eric Schmidt” width=”300″ height=”187″ class=”alignnone size-medium wp-image-2752″ />

Google Yönetim Kurulu Ba?kan? Eric Schmidt, Google+ hesab?ndan internet ve teknolojinin gelece?i üzerine aç?klamalarda bulundu. Google’?n en üst isimleri aras?nda yer alan Schmidt’in aç?klamalar? teknolojinin ve internetin daha da fazla geli?ece?i yönünde olurken kendilerinin de bo? durmayacaklar?n? dile getirdi. 2020’de dünyan?n her yerinde internet ba?lant?s?n?n bulunaca??n? belirten Schmidt tüm dünya nüfusunun da internet ile ba?lant?s?n?n olaca??n? beklediklerini sözlerine ekledi. ?nternetin ?u anda 2 milyar aktif kullan?c?s? bulunuyor. E?er Google yöneticisinin tahminleri gerçekle?irse bu de?er 5 milyara ula?acak.

Daha önce yap?lan ara?t?rmalara göre dünya nüfusunun yüzde 38’inin internet ile ili?kisi bulunuyor. Bu de?er 2012 y?l?na göre yüzde 3 bir büyüme ya?ad?. Google interneti dünyan?n her yerine ta??mak için “S?n?r Tan?mayan Bilgisayar Delileri” adl? toplulu?a da destek veriyor. Bu grup hiçbir kâr amac? gütmeksizin durumu olmayan kesimleri internet ile tan??t?r?rken arkas?nda böyle bir ismin bulunmas?yla dünyaya büyük yarar sa?layacaklar? kesin gibi gözüküyor. Bakal?m Google’?n 2020’ye kadar yapacak oldu?u projeler aras?nda neler bulunuyor, 2020’de onlar yine en yukar?da yer alabilecekler mi?


0 Yorumlar