src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/EMC-VIPR-300×185.jpg” alt=”P” width=”300″ height=”185″ class=”alignnone size-medium wp-image-3050″ />

6 ve 9 May?s tarihleri aras?nda düzenlenen EMC WORLD etkinli?inde EMC’nin yeni teknolojisi tan?t?ld?. Bulut ( Cloud ) teknolojisi henüz tam anlam?yla yay?lmamas?na ra?men onu geçen yeni bir sistemin daha gelmi? olmas? internetin gelece?ini tamamen de?i?tirebilir. EMC VIPR adl? ürün otomasyon ve bulut depolama konusunda bir devrim yarat?rken neredeyse her konuda bir kolayl?k sa?l?yor. Sistem hem ?irketin bir depolama için harcad??? paray? minimum seviyeye dü?ürüyor, hem güvenli?i art?r?yor bu arada da otomasyon seviyesini en üste kadar ç?kar?yor. EMC VIPR’in en önemli yarar? ise teknik elemana ihtiyaç olmadan kendi veri deponuzu kendinizin internet üzerinden yönetebilecek olman?z. Hiçbir teknik bilgiye sahip olmadan, kolay bir arayüzle her i?lemi gerçekle?tirebileceksiniz.

Etkinlikte yap?lan aç?klamalara göre EMC VIPR, Haziran ay?ndan sonra tüm dünyaya sat?lmaya ba?lanacak. Tasar?m olarak bulut sistemini fazlas?yla and?ran EMC VIPR kontrol ve veri katmanlar?yla buluttan en çok ayr?lan özelli?ini ortaya koyuyor. EMC VIPR fiyat? henüz aç?klanm?? de?il, önümüzdeki ay sistemden ve ülkelere da??l?m?ndan daha fazla bilgi gelmesi bekleniyor.


0 Yorumlar