facebook_mesaj

Facebook dünyan?n en çok kullan?lan sosyal medya platformu olurken kullan?c?lar?n sevdikleri özellikler yan? s?ra sevmedikleri, eksik gözüken özellikler de bulunuyor. Bunlar?n aras?nda bulunan özelliklerden biri de toplu mesaj silme. E?er çok fazla takipçiniz varsa ve istenmeyen mesajlarla s?k s?k kar??la??yorsan?z Facebook toplu mesaj silme özelli?ini kesinlikle ar?yorsunuzdur. Ancak belirtelim ki Facebook böyle bir özelli?i halen siteye entegre etmi? de?il. Yine de bizim size önerece?imiz Facebook toplu mesaj silme i?lemini gerçekle?tirebilirsiniz. ??te Facebook toplu mesaj silme 2013.

A?a??da vermi? oldu?umuz yollar? izleyerek Facebook’taki mesajlar?n?z? toplu olarak silebilir, kay?t alt?nda olan tüm mesajlar?n?z? tek t?k ile kald?rabilirsiniz. Tabi belirtelim bu kay?tlar sadece sizde kalk?yor, konu?may? gerçekle?tirdi?iniz ki?ide halen mesajlar durur. ?lk olarak bir Firefox taray?c?s?na ihtiyac?n?z var. E?er bilgisayar?n?zda yoksa buradan indirebilirsiniz. Ard?ndan ise iMacros adl? eklentiyi taray?c?ya kuruyoruz. Bundan sonra ise mesaj bölümüne geldikten sonra mesajlar?n?z? ilk sefer bir tanesini silin, ard?ndan iMacros’a tekrarlatt?r?n. A?a??da videolu anlat?m da yer almaktad?r, daha iyi fikir sahibi olabilirsiniz.


0 Yorumlar