antivirus

AV-Test yeni bir ara?t?rma daha yap?ld? ve geleneksel olarak dönem dönem yay?mlanmakta olan belli bir sürecin en iyi antivirüs programlar? listesi tekrar bizlerle bulu?turuldu. May?s ve Haziran 2013 aylar? aras?n? kapsayan ara?t?rmada 26 tane antivirüs program? denetlenirken en iyileri ve en kötülerinin bizleri pek ?a??rtt???n? söyleyemeyiz ama en yukar?daki isim biraz dikkat çekiyor. Windows 7 i?letim sistemi üzerinde test edilmi? olan antivirüsler aras?nda en kötüsünün Microsoft Security Essentials olmas? ak?llarda soru i?aretlerine neden olmad? de?il tabi. Microsoft’un kendisinin geli?tirdi?i bir yaz?l?m yine kendi i?letim sisteminde nas?l en sonuncu olabiliyor? Bu konu tart??maya aç?k bir ?ey.

A?a??da yer almakta olan listede 26 antivirüsün de hangi puanlar? ald???n? ve hangilerinin en iyisi oldu?unu görebiliyorsunuz ama biz yorumlayarak anlatmaya devam edelim. En iyi antivirüs listesinin ba??nda Bitdefender Internet Security 2013 yer al?yor, onu arkas?ndan takip eden kaliteli antivirüs program? ise Kaspersky Internet Security 2013. Ad?n? ülkemizde pek duymad???m?z ama yabanc? ülkelerde fazla kullan?lan F-Secure Internet Security 2013 üçüncü s?rada yer al?rken dördüncü s?ray? G Data InternetSecurity 2013 kapmay? ba?arm??. Be?inci s?rada Qihoo 360 Internet Security 4.0 gibi bir program?n bulunmas? ise az da olsa ?a??rt?yor. ??te en iyi antivirüs programlar? listesi.

antivirus


0 Yorumlar