sifre

?nternet üzerindeki sitelerde yer alan ki?isel hesaplar?m?z?n ?ifreleri her zaman endi?e içinde oldu?umuz konular olmakta, halen de büyük firmalar bir araya gelerek ?ifre ve hesap bilgilerinin çal?nmalar?n? önlemek için ortak projeler yürütmekteler. Ancak henüz ortada somut bir sonucun bulundu?unu söyleyemeyiz. Peki hesaplar?m?z nas?l bu kadar kolay çal?nabiliyor? Bunlar?n ba??nda kulland???m?z çok kolay ?ifreler geliyor. S?radan bir ?ifre kullanmak yerine gayet spesifik seçimler yapman?z gerekli. Biz de en kötü 25 ?ifre listesini sunduk sizlere.

Bu konuda ara?t?rma yapan güvenlik ?irketi SplashData, kullan?c?lar?n yo?un olarak kulland?klar? ?ifrelerin çok basit yöntemlerle k?r?labilece?ini ve özel verilere ula??labilece?ini ortaya koyuyor.

?irketin analizine göre, 2013 y?l?nda en çok kullan?lan ?ifre 123456 oldu. 2012’nin y?l?n birincisi password ise 2013’te ikinci s?rada yer ald?.

??te 2013’ün en çok kullan?lan 25 ?ifresi:

123456
password
12345678
qwerty
abc123
123456789
111111
1234567
iloveyou
adobe123
123123
admin
1234567890
letmein
photoshop
1234
monkey
shadow
sunshine
12345
password1
princess
azerty
trustno1
000000


0 Yorumlar