iWatch

Ak?ll? saat teknolojisi için dedikodular ilk olarak Apple için ortaya at?lm??t?. Bir seneden fazla uzun bir süre geçerken halen Apple’dan resmi bir aç?klama gelmi? de?il. Bunun yan? s?ra neredeyse geriye kalan tüm di?er geli?tiriciler kendi ak?ll? saatlerini tan?tt?lar. Ancak art?k iWatch için de somut bilgiler gelmeye ba?lad?. ??te iWatch özellikleri.

DDaily isimli Kore internet sitesi iWatch’?n ekran?n?n LG taraf?ndan yap?laca?? ile ilgili bir iddiada bulundu. 1.52 inç plastik OLED (P-OLED) ekrana sahip olaca?? iddia edilen iWatch’?n k?vr?ml? bir ekran ile gelece?i de bekleniyor. Raporda ayr?ca, ak?ll? saatin bu y?l?n 3. çeyre?inde geni? bir üretim sürecine girece?i de iddia edildi. Cihaz?n ç?k???n?n ise bu yaz yap?lmas? beklentiler aras?nda bulunuyor. Bu söylentilerin resmi olarak do?rulanmad???n? ve yaln?zca tek bir kaynaktan ç?kt???n? da belirtelim.

?ddialar do?ru ç?kabilir

Bu rapor hakk?nda iki ?ey söyleyebiliriz. Birincisi herhangi bir ki?inin iWatch hakk?nda edindi?i bilgiler do?rultusunda bu raporu haz?rlad???, bir di?eri ise herhangi bir ki?inin yaln?zca spekülasyon yaratmak için böyle bir bilginin yay?lmas?n? sa?lamas?.

Ancak Apple’?n iPhone 5c ve iPhone 5s’i tan?tmadan aylar önce, telefonlar?n kasalar?n?n s?zd?r?lmas? ?irketin s?z?nt?lara engel olamad???n? aç?kça gösteriyor. Tahminlerimize göre bu iddialar do?ru olabilir. Bekleyip görece?iz bakal?m iWatch söylentileri do?ru ç?kacak m??


0 Yorumlar