src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/virus.jpg” alt=”h” width=”450″ height=”338″ class=”alignnone size-full wp-image-4542″ />

Bilgisayar dünyas? kötü yaz?l?mlardan bu vakte kadar o kadar çok çekti ki bunlar?n hepsini tek tek sayamay?z. ANcak sizler için en zararl? virüsleri listesi ç?kard?k ve bunlar?n kaç bilgisayara bula?t???n?n yan? s?ra kaç milyon* dolarl?k hasara neden oldu?unu da belirttik. ??te bu vakte kadar geli?tirilmi? olan en tehlikeli virüsler.

2000 y?l?nda ortaya ç?kan virüs, “I love you” ibareli masum görünen bir e-posta eki olarak kullan?c?lar? aldatmay? ba?ard?. Aç?ld???nda kullan?c?lar?n imaj dosyalar? üzerine yaz?lan kötü yaz?l?m, internet ?ifrelerini çalmak amac?yla tasarlanm??t?. Dünya çap?nda 500 bin PC’ye bula?arak 15 milyon dolarl?k hasara yol açan “I love you” virüsü, çok say?da kurulu?u da etkiledi.

“I Love You” adl? virüsten bir y?l sonra ortaya ç?kan “Code Red” adl? solucan Windows 2000 ve NT i?letim sistemli PC’leri hedef ald?. Yakla??k 1 milyon cihaza bula?an virüsün zarar? da 2.6 milyar dolar? buldu.

2003 y?l?n?n iki büyük virüsünden biri olan “Slammer” (Sapphire) ad?ndaki solucan, internet ba?lant?s?n? bloke etmesi ya da yava?latmas?yla tan?nd?. A? üzerinde yay?lan solucan her 8.5 saniyede etkiledi?i cihaz say?s? iki kat?na ç?kartarak h?zla büyüdü.
Bank of Amerika’n?n ATM’lerini, Washingon State’in 911 ilk yard?m servisini, Continental Airlines’? ve Ohaio’daki nükleer tesisleri de etkileyen Slamer toplam 200 bin PC’ye bula?t? ve 1.2 milyar dolarl?k hasar yol açt?

Gelmi? geçmi? en büyük hasara neden ola ikinci kötü yaz?l?m olan Sobig.F, 2003 y?l?nda kullan?c?lar? etkiledi. Asl?nda bir truva at? olan Sobig. F, kendini ço?altan ve zararl? yaz?l?m oldu?unu ba?ar?yla gizleyen yaps?yla 2 milyon PC’e bula?t?.
Özellike Washington D.C merkezinde a??r hasara neden olan virus, internet trafi?ini durma noktas?na getirdi. Air Canada ve birçok büyük ?irket internet yava?lamas?ndan oldukça etkilendi. Sobig. F’in zarar? 37.1 milyar dolar? buldu.

Bilgisayar dünyas?n?n en büyük zarar?na neden olan MyDoom adl? virus 2004 y?l?nda etkili oldu. E-posta üzerinden yay?lan solucan, kendini çal??t?ran bir kullan?c?n?n tüm e-posta listesine h?zl?ca yay?ld?. Toplamda 2 milyon PC’ye bula?an virus ayn? zamanda tüm zamanlar?n en h?zl? yay?lan kötü yaz?l?m? olma ünvan?na da hak kazand?. MyDoom’un yaratt??? maddi zarar 38 milyar dolar? buldu.


0 Yorumlar