src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/dropbox.jpg” alt=”dropbox” width=”450″ height=”327″ class=”alignnone size-full wp-image-4545″ />

Dünyada birçok bulut depolama servisi var, ancak bunlar?n ço?unun son iki sene içerisinde ç?kt???n? biliyoruz. Bu sektörün öncülü?ünü yapm?? olan isimler var; Dropbox gibi. Her geçen dönem aktif kullan?c? say?s?n? art?ran ve mükemmel bir depolama alan?na sahip olan Dropbox’tan büyük itiraflar geldi. Söylenenlere göre Apple’?n vefat eden CEO’su Steve Jobs zaman?nda Dropbox’? sat?n almak istemi?.

Habere göre Steve Jobs, birkaç y?l önce Dropbox’? sat?n almak istedi. Ancak olumsuz yan?t al?nca, bu sefer Dropbox’? bitirmeye karar verdi. Bunun için 2011 y?l?nda tan?t?lan iCloud’? tasarlayan Jobs, Houston’?n aç?klamas?na göre “iCloud ile özellikle Dropbox’? hedef ald? ve bitirmek istedi”.

iCloud her ne kadar kendi çap?nda bir ba?ar?ya eri?se de, bu ba?ar?n?n Dropbox’? bitirmekten oldukça uzak oldu?unu söylemek yanl?? olmaz. Önceki hafta 200 milyon kullan?c? hesab?na destek verdi?ini aç?klayan Dropbox için her ?ey yolunda görünüyor. Umuyoruz ki teknoloji devlerinin rekabetine ra?men kendi kitlesini olu?turmay? ba?aran Dropbox, nitelikli hizmetiyle sektöre yeni girecek teknoloji giri?imlerine de ???k tutar.


0 Yorumlar