Yeni bir cep telefonu alm?? olman?z eskisinin tamamen ortadan kalkaca?? anlam?na gelmiyor. Birçok ki?i eski cep telefonlar?n? sand?k içine at?yor ama onun di?er özelliklerinden de faydalanabilece?inizi unutmay?n.

* Örne?in cep telefonunuzdan bir uzakta kumanda yapabilirsiniz. Ak?ll? cep telefonlar?n?n bir ço?u, TV, bilgisayar gibi cihazlar? uzaktan kumanda edecek özellikler ta??yor. Detayl? ara?t?rman?zda fayda var.

* Eski cep telefonunuz asla sadece bir cep telefonu de?ildir. Bunu unutmay?n. Ak?ll? telefonlar?n hepsi müzik çal?yor. ?stedi?iniz müzikleri yükleyin ve bir CD çalar gibi masan?z?n üzerine koyun. Ya da yine müzik ta??ma arac? olarak kullan?n.


0 Yorumlar