Mozilla Firefox’un geli?im h?z?n? art?rmak için son bir y?ld?r yo?un çal??malar gösteriyordu. ?irketin bu yöndeki planlar? gün yüzüne ç?kt?. Mozilla’n?n bloq’unda yer alan bilgilerde Firefox üzerinde 2011 y?l?nda yap?lan çal??malarla 2012’de eklenmesi söz konusu olan yeni özelliklerden bahsedildi.

Buna göre Firefox daha saydam bir hale gelecek. Eklenti e?itleme özelli?i de uygulanacak. Bahsi geçen planlardan biri de Firefox 13 ile kar??m?za ç?kacak sessiz güncelleme tekni?i.

Ayr?ca bu y?l içerisinde video, ses ve veri aktar?m?na tamamen izin veren WebRTC de Firefox’ta kullan?lmaya ba?lanacak.


0 Yorumlar