Bilgisayar?n ba??na oturur oturmaz art?k Facebook’umuzu aç?yoruz. Bu bir gerçek.

Bilgisayar ba??nda saatlerimizi geçirdi?imiz Facebook ba?ta olmak üzere di?er birçok sosyal medya sitesinin ba??ml?l?k yap?p yapmad???na dair ara?t?rmalar?n say?s? ço?al?yor. Son olarak Cecilie Schou Andreassen taraf?ndan bir ara?t?rma yap?ld?. Kullan?c?lara a?a??daki ?u sorular yöneltildi:
-Facebook’ta yapt?klar?n?z? ya da yapacaklar?n?z? dü?ünerek bolca zaman geçiriyor musunuz?
-Zamanla daha fazla Facebook kullanma dürtüsü ya??yor musunuz?
-Facebook’u ki?isel sorunlar?n?zdan uzakla?mak için mi kullan?yorsunuz?
-Facebook’tan ayr?lmay? dü?ünüp ba?aram?yor musunuz?
-Facebook’a eri?emedi?iniz zamanlarda huzursuz ya da rahats?z hissediyor musunuz?
-Facebook’u fazla kullanman?z?n i?iniz ya da okulunuz üzerinde olumsuz bir etkisi oldu?unu dü?ünüyor musunuz?

E?er siz de bu sorulara kesin olarak ‘Evet’ cevab? veriyorsan?z siz de bir Facebook ba??ml?s?s?n?z.


0 Yorumlar