src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/facebook_logo-300×146.jpg” alt=”facebook_logo” width=”300″ height=”146″ class=”alignnone size-medium wp-image-3142″ />

?u anda baz? sosyal platformlarda yer almakta olan do?rulanm?? hesap özelli?i art?k Facebook’a da geliyor. Bu sayede hesab?n?z hiçbir zaman çal?nmayacak veya ba?kas? taraf?ndan sizin bilgilerinizle yine bir Faceobok hesab? aç?lamayacak. Facebook do?rulanm?? hesap sistemi sadece kullan?c?larda de?il sayfalarda da geçerli olacak. Sayfa do?rulama özelli?i en çok kurumsal firmalar?n i?ine yarayacakken bunun baz? sahte sayfalar için ?imdiden tehdit olu?turdu?unu söyleyebiliriz. O yüzden ba?ka firmalar ad?na sayfan?z varsa veya onlar?n ismi üzerinden prim yap?yorsan?z ?imdiden elinizden ç?kartmaya bak?n.

Bu vakte kadar bir hesapta bulunan ki?inin o ismin gerçek sahibi olup olmad??? her zaman sorun te?kil etmi?ti, Facebook da art?k bu durumu ciddiye al?yor gibi gözüküyor. ?u anda Twitter’da da bulunan Do?rulanm?? Hesap – Verified Account sistemi yak?n zamanda Facebook üzerindeki yerini alacak. Peki bu sistemden kimler yararlanabilecek? Facebook’tan s?zd?r?lan bilgilere göre bu do?rulanm?? hesap sistemi ilk olarak ünlü isimlere sunulacak, önümüzdeki hafta itibariyle markalara ve gazete yetkililerine de verilecek. Normal kullan?c?lar?n ne zaman yararlanabilece?i ise aç?klanm?? de?il.


0 Yorumlar