Yakla??k 1 milyar kullan?c? say?s?na ula?an dünyan?n en büyük sitelerinden Facebook, her gün ya?anan ?ifre çal?nma ve küçük çapl? sald?r?lara kar??, bu aç?klar? bulup, Facebook yetkililerine ileten ki?ilere ödül vaad ediyor.

Bu hafta yap?lan Defcon Hacker toplant?s?nda yeni güvenlik uzmanlar?n? bünyesine katt???n? bildiren Facebook yeni bir ödül kampanyas?n?n da start?n? verdi.

Bu kez sadece sosyal a?da bulunan aç?klar de?il de sunucu ve altyap?da bulunan aç?klara da ödül verilecek. Aç???n önemine görede ödül 500$ ile 10.000$ aras?nda de?i?iklik gösterecek.

Bugüne kadar 30 ülkeden 150 ki?iniin kat?l?m?yla aç?klar giderildi. En çok aç?k gideren dört ülke ise Almanya, Rusya, Hindistan ve Türkiye.


0 Yorumlar