Microsoft’un piyasaya sürmek için yeni geli?tirdi?i Windows Phone 8 mobil i?letim sisteminin geli?im sürecindeki dökümanlar, özellikleriyle birlikte internete s?zd?. Bu sayede daha önce yap?lan Windows Phone kongresinde aç?klanmayan özellikler de ortaya ç?kt?.

?u anda bluetooth özelli?iyle hayal k?r?kl??? yaratan Microsoft, WP8’de bu sorunu çözümleyecek. Microsoft’un geli?tiriciler için sunaca?? Bluetooth ile alakal? yeni API, uygulamadan-uygulamaya veya uygulamadan-cihaza veri aktar?m? gerçekle?tirecek.

Önceki Windows Phone sürümlerindeki bir di?er sorun da yerel geli?tirme platformu eksikli?iydi. Yeni versiyonda çekirde?e C++ deste?i vererek geli?tiricilerin uygulamalar?n? Windows Phone 8’e kolaycak ta??malar?na olanak sa?layacak.

Kilit sistemine de yenilik getirecek olan Microsoft, bir uygulamayla kilit ekran?n?zdaki duvar ka??d?n?, uyar? simgesini ve metnini düzenleyebileceksiniz.

Ayr?ca temay? istedi?imiz gibi düzenleyip, ana menü ve ara menülerden, hatta oyunlardan bile ekran görüntüsü alabilece?iz.

En son olarak da eklenecek yeni özelliklerden biri Office 2013 ve Google Maps uygulamalar? olacak. Nokia’n?n yeni bir 45 derecelik bak?? aç?s? sa?lad??? Google Maps, çevrimd??? olarak da kullan?labilinecek.

Windows Phone 8’inse, Windows 8 64 bit i?letim sistemli, 8GB Ram ve 4 GB dahili haf?za ile yay?nlanmas? bekleniyor.


0 Yorumlar