src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/facebook_hashtag.jpg” alt=”facebook_hashtag” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3473″ />

Geçti?imiz hafta web sitesi üzerinden Facebook’a dahil edilen hashtag özelli?i art?k mobil için de kullan?labilir hale getirildi. ?lk önce Twitter’da kullan?ld?ktan sonra tüm sosyal a?larda kullan?lmaya ba?layan hastag sistemi Facebook’tan önce Instagram ve Pinterest taraf?ndan da kullan?l?yordu. Dünyan?n en büyük sosyal a??n?n da bu sistemi kendisine entegre etmesinden sonra dünya genelinde kullan?m? iyice artt?. Facebook üzerinde ilk günden itibaren kullan?m? bir hayli fazla olan hashtag sisteminin birkaç ay içerisinde daha fazla kullan?lmas? bekleniyor, tabi mobile gelmesiyle bu de?er daha da fazla artacak.

Techcrunch taraf?ndan yap?lan habere göre Facebook bu özelli?i getirerek en büyük rakibi olan Twitter’a bir gözda?? daha vermi? oldu. Mobil kullan?c?lar?n ilk ba?ta bu uygulamadan yararlanamad???n?, geride b?rakt???m?z gün getirilen güncelleme ile kullan?labilir hale geldi?ini belirtelim. E?er siz de hala telefonunuzdan hashtag kullanam?yorsan?z Facebook uygulamas?n?n güncellenmi? versiyonunu indirin. Kullan?c?lar arama çubu?una bir kelime yazd???nda hashtag önerileri kar??m?za ç?kacak ve yine hashtag orant?l? aramalar yapabilece?iz. Tabi Facebook reklamlar? da unutmuyor, hashtagler üzerinden özel reklamlar da yay?mlanacak.


0 Yorumlar