Ana sayfa » Etiket arşivi » facebook hashtag

\

Facebook Hashtag artık mobilde

Geçti?imiz hafta web sitesi üzerinden Facebook’a dahil edilen hashtag özelli?i art?k mobil için de kullan?labilir hale getirildi. ?lk önce Twitter’da kullan?ld?ktan sonra tüm sosyal a?larda kullan?lmaya ba?layan hastag sistemi Facebook’tan önce Instagram ve Pinterest taraf?ndan da kullan?l?yordu. Dünyan?n en büyük sosyal a??n?n da bu sistemi kendisine entegre etmesinden sonra dünya genelinde kullan?m? iyice artt?. Facebook […]

\ \

Facebook hashtag kullanımı

2007’de Twitter ile ba?layan hashtag dönemi eminiz ki bu vakte kadar tüm sosyal medya siteleri taraf?ndan k?skan?ld? ama buna ra?men sisteme dahil edilmedi. Twitter’da da hashtag kullan?m oranlar? her geçen dönem artarken art?k Facebook da dayanamay?p bu özelli?i kendi sistemi içine ald?. Art?k Facebook’ta da hashtag kullanabilece?iz. Facebook taraf?ndan dün yay?mlanan bas?n bültenine bakt???m?zda art?k […]

\

Facebook hashtag geliyor

Yedinci ya??na 200 milyondan fazla kullan?c? ile girmeyi ba?aran Twitter’?n bu kadar popüler olmas?ndaki en büyük nedenlerden veya özelliklerinden biri hashtag uygulamas?. Günlük, anl?k olaylar?n takip edilmesini daha kolay hale getiren bu uygulama Twitter d???nda ba?ka hiçbir sosyal medyada yer almazken Facebook’un bu konu üzerinde çal??t??? belirtildi. Twitter’?n “takip et” sistemini kendi sistemin entegre eden […]