akilli_telefon

ComScore taraf?nda Amerika tabanl? yap?lan ara?t?rma ak?ll? telefon pazar?n?n her geçen dönem daha da k?z??t???n? ortaya koyuyor, ancak buna ra?men ne lider de?i?mi? durumda, ne de liderin arkas?ndaki isim. Dünyan?n en çok kullan?lan i?letim sistemi olan Android kullan?m pay?n? art?rm?? durumda, ayn? ?ekilde iOS’ta da ayn? durum söz konusu. ComScore’un bizlere sundu?u, a?a??da da detayl? bilgisini görebilecek oldu?unuz tablo 13 ?ubat – 13 May?s tarihleri aras?n? kaps?yor. Sizin de görebilece?iniz gibi bu üç ayl?k süre içerisinde Android ülke genelinde kullan?m pay?n? yüzde 0.7 art?rm??, iOS’ta da yüzde 0.3’lük bir büyüme söz konusu.

Bu ikilinin arkas?ndan gelen isim olan Blackberry ise küçük bir yükseli?in ard?ndan dü?ü?ünü halen devam ettiriyor, yüzde 0.6’l?k bir dü?ü? ya?am??. Bununla birlikte pazar pay? yüzde 5’in bile alt?na dü?tü. Uzun süredir yükseli?te olan bir ba?ka isim Windows Phone’da da yüzde 0.2’lik bir dü?ü? var. Bu isimlerde dü?ü? devam ederken Nokia taraf?ndan kötü kaderine mahkum edilen Symbian art?k gözden kaybolmaya ba?lad?, tüm pazar pay? yüzde 0.5’in bile alt?na indi.

akilli_telefon


0 Yorumlar