src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/facebook_hashtag-300×174.jpg” alt=”facebook_hashtag” width=”300″ height=”174″ class=”alignnone size-medium wp-image-3274″ />

2007’de Twitter ile ba?layan hashtag dönemi eminiz ki bu vakte kadar tüm sosyal medya siteleri taraf?ndan k?skan?ld? ama buna ra?men sisteme dahil edilmedi. Twitter’da da hashtag kullan?m oranlar? her geçen dönem artarken art?k Facebook da dayanamay?p bu özelli?i kendi sistemi içine ald?. Art?k Facebook’ta da hashtag kullanabilece?iz. Facebook taraf?ndan dün yay?mlanan bas?n bültenine bakt???m?zda art?k hashtag döneminin Facebook’a da geldi?ini, belli konular?n tek bir kelime alt?nda toplanabilece?ini görebiliyoruz.

Dünyan?n en çok kullan?c?s?na sahip olan sosyal medya sitesi olan Facebook’tan önce Instagram, Tumblr ve Pinterest gibi di?er siteler de hashtag kullan?m?na ba?lam??t?. Facebook bu özelli?i kendi sistemine sokarak kullan?c?lar? daha aktif bir hale getirmeyi planlarken eminiz ki buradan da bir reklam getirisi olacakt?r. Facebook’ta yer alan arama çubu?unda bir ?ey aramadan önce ba??na # sembolünü getirip ondan sonra kelimeyi yazd???n?z taktirde kullan?c?lar?n bu kelime hakk?nda yaz?lar?n? ve payla?t??? görselleri görebileceksiniz. Facebook’un son zamanlarda Twitter’dan birçok özellik çald???n? görüyoruz, geçti?imiz aylarda da onaylanm?? hesap sistemi aktif edilmi?ti.


0 Yorumlar