facebook

Dünyan?n en büyük sosyal a?? olan Facebook üzerinde bir ki?ilik testi oldu?unu biliyor muydunuz? Zaten günde saatlerce zaman?m?z? Facebook üzerinde geçiriyoruz ama eminiz ki ço?umuz bu testi bilmiyordu. Facebook ki?ilik testi ad?ndaki testimiz sayesinde kendimizi farkl? olarak görece?iz, bakal?m kendimize, kendi profilimize ne kadar katlanabilece?iz? Tabi ki testin Facebook gibi oldukça güvenilir bir taraf taraf?ndan yap?lm?? olmas? her türlü sonuca inanmam?z? sa?l?yor. Ayr?ca testin güvenilir oldu?u da daha önce birçok kez kan?tland?.

Test size direkt olarak sizin profil sayfan?z? aç?yor ve ilk önce sizin iyi yanlar?n?z? gösteriyor. Siz bu sürede pozitif bir enerjiyle dolarken bir anda kötü yerleri de göstermeye çal???yor ve en sonunda test sonucunuzu sizlere sunuyor. E?er bu testi yap?p da kötü bir sonuç al?rsan?z çok büyük ihtimal profilinizi tekrar düzenlemeye ba?layacaks?n?z. A?a??da vermi? oldu?umuz linkten Facebook ki?ilik testinizi gerçekle?tirebilirsiniz. Ayr?ca bu uygulamay? di?er arkada?lar?n?za da yayman?z? öneriyoruz, fazlas?yla e?lenceli olabilir.

Facebok ki?ilik testine gitmek için buraya t?klaman?z yeterli


0 Yorumlar