src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/zuckerberg.jpg” alt=”zuckerberg” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4349″ />

Dünyan?n en büyük sosyal payla??m ve sohbet sitesi olan Facebook büyümesinden hiçbir h?z kaybetmiyor, tam tersine bu de?eri art?r?yor. Geçti?imiz aylardaki aktif kullan?c? say?s?n? 400 bin ki?i daha art?rmay? ba?arm?? olan Facebook art?k ayl?k 1.19 milyar aktif kullan?c?ya sahip ve bu da yak?nda 1.2 milyar olacak.

Facebook e?er bir ülke olsayd?, Çin ve Hindistan’dan sonra dünyan?n en kalabal?k üçüncü ülkesi olabilirdi. Art?k ayl?k aktif kullan?c? say?s? 1.2 milyar ki?iye ula?an Facebook, dünya tarihinde görülmemi? dev bir organizasyon olarak yükselmeye devam ediyor. Bir önceki çeyrekte ayl?k 1.15 milyar aktif kullan?c? say?s?na ula?an Facebook, son çeyrekte bu rakam? 1.19 milyara kadar ta??d?. 1.2 milyar olmas? ise an meselesi.

??in bir di?er ilginç noktas? ise Facebook’un gelirlerinin yakla??k yar?s?, Facebook’a her gün telefonlar?ndan ula?an mobil kullan?c?lardan geliyor olmas?. Toplam ayl?k aktif kullan?c? say?s? 1.2 milyara dayanan Facebook’un aktif ayl?k mobil kullan?c? say?s? ise 847 milyon ki?i. Bu da geçen y?lki rakam?n yüzde 45 daha fazlas? anlam?na geliyor. Her gün Facebook’a giren aktif kullan?c? say?s? ise 507 milyon.

Bu arada Facebook bu çeyrekte ilk defa 2 milyar dolarl?k gelir s?n?r?n? da a?t?. Bu gelirin yar?s? ise mobil kullan?c?lardan kaynaklan?yor. Sene sonunda Facebook’un toplam gelirinin 10 milyar dolara yakla?mas? bekleniyor. Bu h?zla devam ederse, önümüzdeki y?l Facebook’un y?ll?k gelirini ikiye katlamas? da çok kolay görünüyor.

Facebook’u ?u anda endi?elendiren tek detay, 18 ya? alt?ndakilerin Facebook’u art?k çok “s?k?c?” bulduklar?n? ifade etmeleri ve Facebook’tan giderek uzakla?malar?. 18 ya??n?n alt?ndakilerin Facebook aktivitilerinin h?zla azald???n? fark eden Facebook yöneticileri onlar? yeniden Facebook’a çekmek için ne yapacaklar?n? dü?ünüyorlar. Son ara?t?rma raporlar?nda, 18 ya??n?n alt?ndaki kesimin WhatsApp benzeri an?nda mesajla?ma yaz?l?mlar?nda vakit geçirmeyi Facebook’a tercih ettikleri ortaya ç?km??t?.


0 Yorumlar