src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/twitter_message.jpg” alt=”twitter_message” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4346″ />

Sosyal a? siteleri aras?nda en çok kullan?lanlardan biri olan ve buna ra?men neredeyse hiçbir gizlilik özelli?i bulunmayan Twitter art?k bu kült bilgiyi ortadan kald?racak gibi gözüküyor. Kullan?c?lar sitenin bu özelli?inden pek de rahats?z olmasa da Twitter yöneticileri ne olursa olsun bir önlem almay? planl?yor ve sisteme mesaj ?ifreleme özelli?ini getiriyor. ?imdilik Twitter mesaj ?ifreleme özelli?inin ne zamana gelece?ine dair bir bilgi bulunmamakta.

Facebook ve di?er pek çok sosyal a? portal?na kar??l?k kullan?c?lar?n gizlili?inin daha az öncelikte oldu?u Twitter’da kullan?c?lar?n pek ço?u att??? twitleri gizleme gere?i duymazken, site hacker’lar?n öncelikli hedefi olmaktan da ç?k?yor; zira herkese aç?k bir uygulamada gizlenen pek bir ?ey olmay?nca Twitter bu konumuyla rakiplerine k?yasla daha rahat durumda.

Ancak Twitter’?n ilerleyen aylarda özel mesajla?ma uygulamas? geli?tirece?inin sinyallerini vermesi mahremiyet konusunu tart??maya açt?. DM yani Direct Message yolu ile kullan?c?lar aralar?nda özel yoldan mesajla?abilirken mesajla?ma uygulamas?n?n yay?nlanmas?yla beraber Twitter üzerinden at?lacak DM’lerin say?s?nda da ciddi anlamda art?? ya?anmas? bekleniyor.

Bunun fark?nda olan Twitter ise özel mesajlar?nda kulland??? ?ifre algoritmas?n? geli?tirerek hacker’lara kar?? kal?n bir duvar örmeyi planl?yor.

Sitenin sohbet uygulamas?n? ne zaman yay?nlayaca?? ise ?imdilik bilinmiyor.


0 Yorumlar