src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/08/facebook_logo.jpg” alt=”facebook_logo” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3841″ />

Yak?n zaman içerisinde Jibbigo adl? bir hizmeti sat?n alm?? olan Facebook bu uygulaman?n özelliklerini kendi sistemine katmak için hiç zaman kaybetmek istemiyor. Jibbigo ile birlikte 25’ten fazla dil bir anda tercüme edilecekken bu hem yaz?l? hem de sesli yap?lacak; böylece Facebook üzerinde hiçbir dil sorunu kalmayacak. Daha önce hiçbir büyük sosyal a?la çal??mam?? olan Jibbigo’nun Facebook kullan?c?lar?na fazlas?yla yard?m? dokunacak gibi gözüküyor, ?imdilik sistemin Facebook’a ne zaman entegre edilece?i bilinmese de üzerindeki çal??malar?n h?zland?r?ld???n? biliyoruz. Jibbigo daha önceden iOS ve Android i?letim sistemlerinde kullan?l?yordu, oradaki tüm özelliklerin Web ortam?na aktar?l?p aktar?lmayaca?? ad?na da bir aç?klama gelmi? de?il.

Facebook’un yetkili isimlerinden biri olan Tom Stocky yapt??? aç?klamalarda Jibbigo’nun mobil ortamda kendi ad?na çal??malar?na devam edece?ini ama onlar?n sistemini Facebook’un altyap?s?nda kullanacaklar?n? dile getirirken Facebook Messenger üzerinden 25 dil aras?nda anl?k sesli ve yaz?l? çeviri yapmay? hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Google ve Twitter’da sesli tercüme özelli?inin bulunmamas? ve Facebook’un bunu di?er sosyal payla??m sitelerinden daha önce getirecek olmas? her kozu Facebook’un eline b?rak?yor. Zaten Twitter’?n kullan?m?n?n bu aralar dü?tü?ü aç?klanm??t?, Google+’?n hali ise ortada; Facebook liderli?i hiçbir zaman b?rakmayacak gibi.


0 Yorumlar