Windows 8.1

Microsoft’un Windows 8 üzerinde de?i?iklikler yaparak getirecek oldu?u yeni i?letim sistemi Windows 8.1’in ç?k?? tarihi kesinle?ti. Microsoft’un sitesi üzerinden yap?lan aç?klamalarda bu bilgiye yer verilirken daha önce aç?klanmam?? farkl? bilgiler de bizlere aktar?lanlar aras?nda. Bildi?iniz gibi Windows 8.1’in ilk kez tan?t?lmas?n?n üzerinden bir hayli zaman geçti, yakla??k dört ayl?k bir zaman. Windows 8’in güncellenmi? hali olarak bize gelecek olan Windows 8.1’de ba?lat menüsü yer alacak. Windows 8’de bunu kald?ran Microsoft bunun yerine çok kullan??l? ba?ka bir alan açm??t?. Bu alan?n da kalkmas? beklenmezken ba?lat menüsünün kesin olarak yeni sistemde bulunaca??n? belirtelim.

Windows 8.1 ç?k?? tarihi olarak 17 Ekim aç?kland?. ??letim sistemi Türkiye saati ile 15.00’dan itibaren Windows Ma?aza’dan indirilebilir hale gelecek. Windows 8 sistemine orijinal olarak sahip olanlar?n ücretsiz indirebilecek olduklar? i?letim sistemini XP, Vista ya da Windows 7 kullan?c?lar? almak isterse ucuz bir ücret ödemek zorunda. K?sa süre önce yap?lan aç?klamalarda sat??lar?ndaki ücretleri dü?üreceklerini dile getiren Microsoft’un Windows 8.1’i de çok cüzi bir fiyatla bizlere sunmas? bekleniyor. Sistemde ba?lat tu?una bast???m?zda aç?lan metro arayüzü daha da detayland?r?lm??, ayr?ca o bölgenin tasar?m?n? da kendimiz düzenleyebilece?iz.

Windows 8.1 Preview’ü buradan deneyebilirsiniz


0 Yorumlar