src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/09/facebook1.jpg” alt=”facebook” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4022″ />

Facebook büyük ?irketler için özür dilemezken insani konularda çok daha duyarl? gibi gözüküyor. Birkaç ay önce kat?ld??? bir partide 4 ki?inin tecavüzüne u?rad?ktan sonra intihar ederek hayat?n? sonland?ran bir k?z?n foto?raf?n?n Facebook reklamlar?nda ç?kmas? k?z?n ailesini sinir küpüne çevirdi. 17 ya??nda olan Rehtaeh Parsons tacize u?rad?ktan sonra Nisan ay?nda hayat?na son verirken bu reklam son günlerde Facebook’ta dolan?yordu. Tabi ki reklam?n tam sahibi Facebook de?il. Reklam bir arkada?l?k sitesine aitken internet sitesi yapt??? aç?klamada foto?raf? internetten rastgele ald?klar?n?, k?z?n intihar etti?ini ve ba??na böyle olaylar geldi?ini bilmediklerini belirtti.

Rehtaeh’?n ailesi haber kanal?na yapt?klar? aç?klamalarda Facebook’ta bu reklam? gördüklerinde sinir krizi geçirdiklerini, hayat?n? kaybetmi? olan bir k?z?n internette “erkek arkada??n? ar?yor” slogan?yla lanse edilmesini kald?ramad?klar?n? dile getirirlerken ciddi bir özür beklediklerini belirttiler. Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Facebook’un bir sözcüsü ya?anan olaydan dolay? kendilerinin de çok üzgün olduklar?n?, söz konusu firma ve internet sitesi ile olan ili?kilerine tamamen bir son verdiklerini ve önümüzdeki dönemde de o ki?ilerin reklam veremeyeceklerini ifade etti. Parsons’tan sonra 12 ya??ndaki Rebecca Sedwick de Facebook’un neden oldu?u bir cinayete kurban gitmi?ti. Sosyal medya maalesef böyle de kullan?l?yor…


0 Yorumlar