src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/09/windows_8_1.jpg” alt=”windows_8_1″ width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4025″ />

Windows 8’e güncelleme olarak getirilecek olan Windows 8.1 i?letim sistemi henüz yay?mlanm?? olmamas?na ra?men bir rekorun alt?na imza att?. Uzun süredir beklenen i?letim sistemi birçok testten geçirilirken beta versiyonlar? da ?ansl? ki?ilere da??t?lm??, ücretsiz olarak denenmi?ti. Start butonunun geri gelecek oldu?u Windows 8.1’le birlikte ne gibi performans art??lar?n?n ve dü?ü?lerinin yazd???n? size önceki yaz?lar?m?zda aktarm??t?k. Özellikle Windows 7’ye oranla çok daha iyi bir performans sunan yeni sistem Windows 8’den de biraz daha iyi bir performans sa?l?yor. Sistemin beta versiyonunu test etmi? olan kullan?c?lar oldukça olumlu yorumlarda bulunurken tam sürümde tüm sorunlar?n ortadan kald?r?lm?? olmas? bekleniyor.

Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Microsoft’un pazarlama bölümü ba?kan? Tami Reller, Windows 8.1’in ?u ana kadar 2 milyon kullan?c? taraf?ndan indirilip test edildi?ini dile getirdi. Bu konuya dair bir farkl? bilgi de dünyan?n en büyük oyun sat?m ve oynama a?? olan Steam’den geldi. Gelen bilgilere göre Steam’e ba?lanan bilgisayarlar?n yüzde 0.45’i Windows 8.1 i?letim sistemi kullan?l?yor. Yüzdeye bak?ld???nda ne kadar az gözükse de Steam’i kullanan milyonlarca oyuncu oldu?unu göz önüne ald???m?zda bu say?n?n çok fazla oldu?unu dü?ünebiliriz. Sonuç olarak Windows 8.1 henüz yay?mlanmadan rekor k?rmay? ba?ard?.


0 Yorumlar