src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/facebook.jpg” alt=”facebook” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2913″ />

Birkaç ay önce anasayfas?nda ve profilde, k?sacas? neredeyse her sayfada tüm ekran? reklamlarla dolduran Facebook Mart ay?nda düzenledi?i News Feed ( Haber Kayna?? ) ile bizi biraz olsun bu ?zd?raptan kurtarm??t?. Ancak gelen bilgilere göre bu henüz bir ba?lang?ç. Amerika’da bas?m gerçekle?tiren bir gazeteden gelen haberlere göre birkaç gün önce YouTube’un anasayfas?nda kullanmaya ba?lad??? video reklamlar Facebook’ta da kendisini gösterecek. Dünyan?n en büyük sosyal a??nda bu reklamlar?n daha etkili sonuç kazand?raca?? kesin, ama bakal?m kullan?c?lar nas?l tepki gösterecek.

?u anda bekledi?imiz, sevdi?imiz, temiz bir Facebook’a sahip oldu?umuz kesin. Yeni gelecek olan reklamlar yine tüm sayfadaki yerini alacak ve belli süre aral?klar?yla video ?eklinde kar??m?za ç?kacak. Facebook bu videolar?n kullan?c?lar? rahats?z etmemesi için seslerini tamamen k?sm??. E?er isterseniz ya da yanl??l?kla butona basarsan?z reklam?n sesini açabileceksiniz. ?u anda bu yeni facebook reklam sistemi deneme a?amas?nda. E?er kabul edilebilir bir profesyonelli?e kavu?ursa Haziran ay?nda Facebook’ta bizim kar??m?za ç?kacak. Bakal?m bu reklamlar bizleri rahats?z edecek mi?


0 Yorumlar